همکاری مراکز با کلیشه

مزایای سامانه کلیشه برای مراکز تصوربرداری

امنیت کلیشه

زیرساخت های لازم برای برقراری ارتباط بین سامانه کلیشه و مرکز تصویربرداری شما

سرویس PACS

سرعت آپلود حداقل 5 mb/s

پروتکل Medix

پروتکل Medix

تشریح API دانلود در پکس :

پروسه دانلود در پکس می‌تواند شامل چندین عملیات مختلف باشد از جمله آماده سازی آزمایه مربوطه و فرایند فشرده سازی و zip کردن.

زمانی که API دانلود trigger می‌شود، پکس باید بتواند از طریق APIایی که کلیشه در اختیارش میگذارد فرایند دانلود را گزارش کند؛ چرا که نیاز هست سمت کلیشه کاربر از فرایند دانلود مطلع شود.
بعنوان مثال: فرض کنیم فرایند دانلود شامل بخش‌های زیر باشد.
   1-  RequestSent // RequestFailed
   2-ExportStarted // ExportFailed
   3-CompressStarted
   4- CompressFinished
   5- ExportCompleted
   6- DownloadStarted // DownloadFailed
   7- DownloadSaved
   وضعیت دانلود در پکس از طریق پارامتر WebhookUri انجام میشود که در واقع یک آدرس API سمت کلیشه هست که وضعیت دانلود را از پکس میگیرد و سمت UI نمایش می‌دهد.

پیاده سازی یک مثال کاربردی : 

				
					Step 1: Request from KELISHE to PACS download
 
POST /api/study/download
}
 , "StudyInstanceUID":"1.3.12.2.1107.5.1.4.93005.30000022021906440899400000064"
 , "WebhookUri": "https://kelishe.ir/webhook/v1/pacs/faraabeen"
 }:"WebhookHeaders"
            , "authorization":PACS_TOKEN  
            , "userid":userid  
            , "kcode":kcode  
{ 
{
______________________________________________________________________________
 
 
 
Step 2 : Response from PACS
این مرحله تا زمان آماده سازی فایل، با ارسال پارامتر status تکرار می شود و وضعیت پروسه دانلود را به کلیشه ارسال می کند
 
 
POST https://kelishe.ir/webhook/v1/pacs/faraabeen
}
, "Status" : "2"
}:"headers"
            , "authorization":PACS_TOKEN  
            , "userid":userid  
            , "kcode":kcode  
,{  
 , "File" : "File address when ready to download"
}
______________________________________________________________________________
 
 
 
 
Status Items : 
RequestFailed= -4
ExportFailed= -3
DownloadFailed= -2
MergeFailed= -1
ProcessStarted= 0
RequestSent= 1
ExportStarted= 2
CompressStarted= 3
CompressFinished= 4
ExportCompleted= 5
DownloadStarted= 6
DownloadSaved= 7
MergeStarted= 8
MergeCompleted= 10
				
			

تشریح API وضعیت ریپورت‌ها:

این API که سمت پکس پیاده سازی می شود مشخص میکند که برای آزمایه های درخواست شده آیا گزارشی ثبت شده است یا خیر. این وضعیت برای کلیشه لازم هست که مشخص شود آزمایه ها گزارش دارند یا خیر.

فعالسازی سامانه کلیشه:

بعد از بررسی زیرساخت های لازم در مرکز شما، توسط کارشناسان فنی کلیشه (که به صورت ریموت انجام میگیرد) شما میتوانید API های مربوطه به پروتکل Medix را در اختیار شرکت PACS خود قرار دهید تا ارتباطات لازم شکل بگیرد و روند فعالسازی سامانه برای شما تکمیل گردد.

در نظر داشته باشید این پروتکل، بر روی تمامی سرویس های PACS قابل اجراست و در حال حاضر در حال اجرا در مراکز مختلف تصویربرداری سامانه کلیشه میباشد.

بعد از فعالسازی کامل سامانه کلیشه برای مرکز شما این امکان وجود دارد تا در یک بازه زمانی مشخص سامانه کلیشه را در مرکز خود ارزیابی کنید که به آن فاز ارزیابی میگوییم. پیشنهاد ما این است که بعد از فعالسازی کلیشه هوشمند (ایجاد ارتباط با اطلاعات HIS مرکز و اتوماتیک شدن کل روند صدور کد کلیشه برای بیمار و ارسال تصاویر به کارتابل پزشک) این بازه زمانی را شروع کنید تا بتوانید به نحو احسن از فاز ارزیابی خود استفاده کنید.